Hlásenie nežiaducich účinkov, farmakovigilancia

Ak máte podozrenie na nežiaduci účinok v súvislosti s užívaním zdravotníckej pomôcky spoločnosti GENERICA spol. s r.o., kontaktujte nás, prosím, na týchto kontaktoch:

tel.: 033/77 636 11, 033/77 636 12
mobil: 0901 717 155
e-mail: neziaduce.ucinky@generica.sk