KATALÓG ZDARMA

Prečítajte si základné informácie o našich produktoch v pohodlí Vášho domova.

V prípade záujmu Vám pošleme katalóg našich produktov zdarma. 

Stačí zaslať Vaše meno a adresu na email: katalog@generica.sk.

  • Do predmetu správy napíšte „Katalóg“.
  • V tele e-mailu uveďte „Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely zaslania katalógu v rozsahu meno, priezvisko, adresa“.

Vyjadrením súhlasu dávate výslovný a bezvýhradný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré som poskytol prevádzkovateľovi GENERICA spol. s r.o.

Súhlas dávate na obdobie 5 rokov. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Prevádzkovateľ GENERICA spol. s r.o. vyhlasuje, že postupuje a má spracovanú bezpečnostnú dokumentáciu v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zamestnanci prevádzkovateľa GENERICA spol. s r.o., ktorí pracujú s osobnými údajmi sú písomne poučení a poverení na prácu s osobnými údajmi. Zároveň sú si vedomí dôležitosti dodržiavania pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi.