Politika spoločnosti GENERICA /vo vzťahu k manažmentu kvality, životného prostredia a bezpečnosti potravín/

Spoločnosť GENERICA sa zaoberá  vývojom a výrobou vitamínových zmesí, výživových doplnkov, dietetických potravín, kozmetických výrobkov a zdravotníckych prostriedkov v rôznych galenických formách.

Základným cieľom našej spoločnosti je ponúknuť zákazníkom bezpečné produkty najvyššej možnej kvality pre podporu ich zdravia. Pri svojej činnosti zohľadňujeme najnovšie poznatky v odbore, pričom dbáme aj na ochranu životného prostredia. Výsledkom sú inovatívne bezpečné produkty, ktoré obsahujú vždy „niečo navyše“.

Napĺňanie našej misie realizujeme aplikovaním a integrovaním požiadaviek noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2005, ISO 13485:2016 a hlavne:

  • dodržiavaním záväzkov vyplývajúcich z legislatívy a všetkých dohodnutých požiadaviek zákazníkov a ostatných dotknutých strán;
  • komunikovaním dôležitých informácií týkajúcich sa životného prostredia, bezpečnosti a kvality výrobkov v rámci organizácie, so zákazníkmi, regulačnými orgánmi, dodávateľmi a ďalšími relevantnými zainteresovanými stranami;
  • neustálym monitorovaním systému manažérstva za účelom jeho trvalého zlepšovania,
  • uplatňovaním princípov prevencie a analýzy rizika, a tak predchádzať vzniku nežiaducich stavov a situácií;
  • vytváraním vzájomne vyhovujúcich vzťahov so svojimi obchodnými partnermi, ale aj zamestnancami, založených na vzájomnej dôvere a úcte, aby viedli k dlhodobej spolupráci;
  • podporovaním profesijného rastu zamestnancov a zvyšovaním ich povedomia v oblasti produkcie kvalitných a bezpečných výrobkov s ohľadom na ochranu životného prostredia;
  • analyzovaním pozície firmy na trhu, neustálym preskúmavaním, vyhodnocovaním a optimalizovaním činností a aplikovaním poznatkov do cieľov spoločnosti.

Dobré meno našej spoločnosti je i uznaním pre každého z nás. Vážme si ho a podporme svojou každodennou kvalitnou prácou.

Naše krédo:  

  • promptná realizácia
  • zaručená kvalita a bezpečnosť
  • výhodná cena