Politika spoločnosti

Politika spoločnosti GENERICA  vo vzťahu k manažmentu kvality, životného prostredia a bezpečnosti potravín.

Spoločnosť Generica sa zaoberá  vývojom a výrobou vitamínových zmesí, výživových doplnkov, dietetických potravín a kozmetických výrobkov v rôznych galenických formách.

Základným cieľom našej spoločnosti je ponúknuť zákazníkom bezpečné produkty najvyššej možnej kvality pre podporu ich zdravia. Všetko vytvárame s ohľadom na najnovšie poznatky medicíny, farmácie a potravinárstva, pričom dbáme na ochranu životného prostredia. Výsledkom sú inovatívne bezpečné produkty, ktoré obsahujú vždy „niečo navyše“.

Napĺňanie našej misie realizujeme uplatňovaním a integrovaním požiadaviek noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 22000:2005 a hlavne:

  • dodržiavaním záväzkov vyplývajúcich z legislatívy a všetkých dohodnutých požiadaviek zákazníkov a ostatných dotknutých strán;
  • komunikovaním dôležitých informácií týkajúcich sa životného prostredia, bezpečnosti a kvality výrobkov v rámci organizácie, so zákazníkmi, regulačnými orgánmi, dodávateľmi a ďalšími relevantnými zainteresovanými stranami;
  • neustálym monitorovaním systému manažérstva za účelom jeho trvalého zlepšovania,
  • uplatňovaním princípov prevencie a analýzy rizika, a tak predchádzať vzniku nežiaducich stavov a situácií;
  • vytváraním vzájomne vyhovujúcich vzťahov so svojimi obchodnými partnermi, ale aj zamestnancami, založených na vzájomnej dôvere a úcte, aby viedli k dlhodobej spolupráci;
  • podporovaním profesijného rastu zamestnancov a zvyšovaním ich povedomia v oblasti produkcie kvalitných a bezpečných výrobkov s ohľadom na ochranu životného prostredia;
  • analyzovaním pozície firmy na trhu, neustálim preskúmavaním, vyhodnocovaním a optimalizovaním činností a aplikovaním poznatkov do cieľov spoločnosti.

Z hľadiska filozofie našej spoločnosti sme rozhodnutí podporovať všetky aspekty programu spoločenskej zodpovednosti. Dobrovoľne integrujeme ekologické a sociálne ohľady do každej činnosti, ktorú vykonávame, a to vždy v súlade s platnou legislatívou. Svoje zásady a postupy navrhujeme takým spôsobom, ktorý zodpovedá etickým, sociálnym, ekologickým a zdravotným požiadavkám.

Dobré meno našej spoločnosti je i uznaním pre každého z nás. Vážme si ho a podporme ho svojou každodennou kvalitnou prácou.

Naše krédo:  

  • promptná realizácia
  • zaručená kvalita
  • vynikajúca cena